Byenveni nan Parentleaders.org !

Avèk responsablite tankou konseye Chanselye, evalye sipèentandan distri, aji kòm defansè solid pou fanmi yo reprezante ; Konsèy Edikasyon pou Kominote Community Education Councils (CEC) yo ak kat (4) Konsèy Edikasyon Vil la ede pote yon konkou enpòtan nan kominote yo epi ede òganize edikasyon piblik nan Vil Nouyòk.

Sa nou pral di apre a se yon apèsi brèf sou konsèy yo ak pwosesis seleksyon ki ede detèmine manm konsèy yo.

Pou w jwenn plis enfòmasyon klike sou link sou bò gòch paj la.

Konsèy Edikasyon pou Kominote Community Education Council (CEC)
CEC yo pèmèt patisipasyon paran onivo distri a. Yo gen antou 11 manm ki ka vote : 9 paran elèv klas Matènèl jiska 8yèm grade [de (2) pòs rezève pou paran yon elèv k ap aprann lang angle English Language Learners (ELL) ak paran yon elèv ki gen yon IEP], 2 manm ke Prezidan Borough a nonmen, ak 1 manm ki pa ka vote ki se yon elèv klas segondè.

Konsèy Edikasyon Vil la
Konsèy Edikasyon Vil pèmèt patisipasyon paran onivo Vil la k ap reklame dwa pou gwoup moun espesifik. Menm jan ak CEC yo, konsèy sa yo gen 11 manm chak, eksepte Konsèy Vil pou lekòl segondè Citywide Council on High Schol (CCHS) ki gen 13 manm. Kat (4) Konsèy onivo Vil la se :

  • Konsèy Vil la pou Lekòl segondè Citywide Council on High Schools (CCHS)
  • Konsèy Vil la pou Edikasyon Espesyal Citywide Council on Special Education (CCSE)
  • Konsèl Vil la pou Elèv k ap aprann lang angle Citywide Council on English Language Learners (CCELL)
  • Konsèy Distri 75

Pwosesis Seleksyon Konsèy Edikasyon pou Kominote a ak Vil la Community and Citywide Education Council (CCEC)
Seleksyon se yon pwosesis ki obligatwa dapre lwa Eta ki pou fèt de fwa pandan yon ane sou yon peryòd 90 jou apati Fevriye jiska Me.