Eleksyon 2017 pou Konsèy Edikasyon Kominote ak Konsèy Edikasyon Vil la

Yo fè eleksyon pou vote pou manm konsèy edikasyon kominote ak Vil la chak dezan. Pwochen eleksyon an ap kòmanse 9 fevriye 2017 pou ranpli 325 pòs pou tèm k ap kòmanse 1ye jiyè 2017 la.

Konsèy edikasyon kominote (CEC)

32 CEC yo pèmèt paran patisipe nan nivo distri a epi jwe yon wòl enpòtan nan ekri regleman edikasyon pou lekòl leta Vil Nouyòk. CEC gen yon total 12 manm: 9 paran elèv klas Kindergarten jiska 8yèm ane (de (plas rezève pou paran yon elèv ELL ak yon paran yon elèv ki gen yon IEP), 2 manm ke Prezidan Borough a nonmen, ak 1 manm ki pa ka vote ki se yon elèv klas segondè.

Konsèy Edikasyon Vil la

4 Konsèy Edikasyon Vil yo pèmèt patisipasyon paran onivo Vil la, pou reklame dwa pou gwoup moun espesifik. Menm jan avèk CEC yo, konsèy sa yo gen 12 manm chak, eksepte Konsèy Vil pou lekòl segondè Citywide Council on High Schol (CCHS) ki gen 14 manm epi yo gen reyinyon chak mwa. Kat (4) Konsèy onivo Vil la se :

Al gade dat pou sesyon enfòmasyon yo ak kalandriye pou eleksyon yo