Byenveni nan nycparentleaders.org

Avèk responsablite tankou konseye Chanselye a, travay dirèkteman avèk sipèentandan distri a epi revise pwogram ak edikasyon ak bezwen distri a, 32 Konsèy Edikasyon pou Kominote a ak 4 Konsèy Edikasyon Vil la ede anpil nan kominote yo epi yo ede òganize edikasyon piblik nan Vil Nouyòk.

Sa nou pral eksplike apre a se yon apèsi brèf sou konsèyyo ak pwosesis seleksyon ki ede detèmine manm konsèy yo.

Pou w jwenn plis enfòmasyon klike sou link sou bò gòch paj la.

Konsèy Edikasyon pou Kominote Community Education Council (CEC)

CECs pèmèt paran patisipe nan nivo distri a epi jwe yon wòl enpòtan nan ekri regleman edikasyon pou lekòl leta Vil Nouyòk. Yo gen yon total 12 manm: 9 paran elèv klas Matènèl jiska 8yèm grade (de (2) pòs rezève pou paran yon elèv k ap aprann lang angle English Language Learners (ELL) ak paran yon elèv ki gen yon IEP), 2 manm ke Prezidan Borough a nonmen, ak 1 manm ki pa ka vote ki se yon elèv klas segondè.

Konsèy Edikasyon Vil la

Konsèy Edikasyon Vil pèmèt patisipasyon paran onivo Vil la k ap reklame dwa pou gwoup moun espesifik. Menm jan ak CEC yo, konsèy sa yo gen 11 manm chak, eksepte Konsèy Vil pou lekòl segondè Citywide Council on High Schol (CCHS) ki gen 13 manm. Kat (4) Konsèy onivo Vil la se :

  • Konsèy Vil la pou Lekòl segondè Citywide Council on High Schools (CCHS)
  • Konsèy Vil la pou Edikasyon Espesyal Citywide Council on Special Education (CCSE)
  • Konsèl Vil la pou Elèv k ap aprann lang angle Citywide Council on English Language Learners (CCELL)
  • Konsèy Vil distri 75 Citywide Council for District 75 Council (CCD75)

pwosesis chwa konsèy edikasyon pou kominote ak konsèy edikasyon Vil

Seleksyon se yon pwosesis ki obligatwa dapre lwa Etaa ki pou fèt de fwa pandan yon ane sou yon peryòd 90 jou apati Fevriye jiska Me.

Gade kalandriye pwosesis chwa a